Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wesweb_linux_terminal [2019-09-26 20:40]
Joakim Forsgren
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== LINUX + Git + Remote Git repro ====== 
-=== Uppgift 1 === 
-a. 
-Ni ska skapa en SSH nyckel utan lösenord på student.oedu.se servern. //Man bör ha ett lösenord på sin nyckel men i detta fall ska ni inte har det//. 
- 
-<code bash> 
-ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100 
-</code> 
-[[https://docs.gitlab.com/ee/ssh/README.html|Läs mer på Gitlab]]\\ 
-Lite mer om ssh och [[more_about_ssh|krypterade tunnlar]]\\ 
- 
-b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma **Username** som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle det namnet vara upptagen ange vt20-Username och meddela mig detta. Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern. 
- 
-c. Ni ska på ert konto i gitlab lägga in er publika nyckel. 
- 
-d. Efter detta ska ni ange gitlab som remote på ert wesweb-repro och skicka upp allt ni gjort till gitlab.