Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wesweb_linux_terminal [2018-09-07 12:11]
Joakim Forsgren
wesweb_linux_terminal [2019-09-26 20:40] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
-====== LINUX + lite Git ======+====== LINUX + Git + Remote Git repro ======
 === Uppgift 1 === === Uppgift 1 ===
 a. a.
-Ni ska skapa en SSH nyckel ​med lösenord på student.oedu.se servern. ​Det är viktigt att ni kommer ihåg detta lösenord och det ska inte vara för lätt, ingen kan läsa eller återskapa ​det lösen ni väljer.+Ni ska skapa en SSH nyckel ​utan lösenord på student.oedu.se servern. ​//Man bör ha ett lösenord på sin nyckel men i detta fall ska ni inte har det//.
  
 <code bash> <code bash>
 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -o -a 100
 </​code>​ </​code>​
-[[https://confluence.atlassian.com/bitbucket/set-up-an-ssh-key-728138079.html|Läs mer på Bitbucket]]+[[https://docs.gitlab.com/ee/ssh/README.html|Läs mer på Gitlab]]\\ 
 +Lite mer om ssh och [[more_about_ssh|krypterade tunnlar]]\\
  
-Nu ska ni lägga upp den publika nyckeln i bitbucket.+b. Ni ska skapa en användare på Gitlab med samma **Username** som ni har på denna server ex. ab1337. Skulle det namnet vara upptagen ange vt20-Username och meddela mig detta. Jag kommer efter detta att dela ett repro till er, detta repro kommer heta samma som er användare på student servern.
  
-b +c. Ni ska på ert konto gitlab lägga ​in er publika nyckel.
-Ni ska göra ett nytt repro med namnet **wesweb** ​på bitbucket och det det med jfoeduse (Joakim Forsgren) och han ska få rw till detta repro. +
-Ni ska klona detta repro till en användare på student, ni ska klona via git. Det underlättar om ni låter en key-agent hålla ordning på er nyckel när ni är inloggad. Kör  +
-<code bash> +
-ssh-add +
-</​code>​ +
-Sen går ni till bitbucket och kollar hur man klonar via git, sen klonar ni ert nya repro. +
-<code bash> +
-cd  +
-cd public_html +
-# I mitt fall skriver jag... +
-git clone git@bitbucket.org:​jfoeduse/​wesweb.git +
-</​code>​ +
- +
-c. +
-På övningarna nedan ska du skiva dina svara med hjälp av **vim**. Du skal göra en fil per avsnitt och kalla den kommandon1.txt,​ kommandon2.txt… Dessa filer ska ligga katalogen wesweb i en under katalog som heter op och du skall skicka ​in dina svara till till det repro som du har delat med mig på bitbucketDu ska skicka in varje gång du är klar med en fil. Det är inte alla uppgifter som kräver ett svar, en del är mest av typen “Gör så här och sen så här…”. +
-Innan ni börjar ska ni gå igen +
-<code bash> +
-vimtutor +
-</​code>​ +
- +
-Fixa en lite annorlunda prompt och några andra inställningar. +
-<​code>​ +
-git clone ~jf/​Public/​configure +
-cd configure/​ +
-./​install.sh +
-source ~/.bashrc +
-</​code>​ +
- +
-Sen kan det vara bra att stänga ner så ingen kan se dina svar. Ska en fil som heter .htaccess i katalogen wesweb med följande innehåll. (Ta reda på hur detta fungerar...) +
-<code bash> +
-<​IfModule mod_rewrite.c>​ +
-  RewriteEngine on +
-  RewriteRule ^(op|mysql) - [F] +
-</​IfModule>​ +
-</​code>​+
  
-Gör följande avsnitt: +d. Efter detta ska ni ange gitlab som remote på ert wesweb-repro och skicka upp allt ni gjort till gitlab.
-  * [[op_kommandon1]] +
-  * [[op_kommandon2]] +
-  * [[op_kommandon3]] +
-  * [[op_kommandon4]]+