Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_13 [2013-01-29 18:05]
Daniel Viström
webbutv_13 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 2: Line 2:
  
 I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera den multiplikationstabell som scriptet genererar. \\ \\ I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera den multiplikationstabell som scriptet genererar. \\ \\
-Här hittar du filerna.+{{:​script3.zip|Här hittar du filerna}}.