Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_12 [2013-01-29 18:05]
Daniel Viström
webbutv_12 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 2: Line 2:
  
 I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera innehållsförteckningen som scriptet genererar. Menyn innehåller ankarlänkar till de olika avsnitten i texten. \\ \\ I denna uppgift ska du infoga ett färdigt JavaScript på din sida. Du ska sedan använda css för att formatera innehållsförteckningen som scriptet genererar. Menyn innehåller ankarlänkar till de olika avsnitten i texten. \\ \\
-Här hittar du filerna.+{{:​script2.zip|Här hittar du filerna}}.
  
 ===== Förändra HTML-koden ===== ===== Förändra HTML-koden =====