Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
u4_databaser [2012-09-26 17:26]
Joakim Forsgren
u4_databaser [2017-09-01 14:54] (current)
Line 34: Line 34:
  
 Nu skall du använda min databas **jf**. Om du inte kommer ihåg hur man loggade in kolla: [[u1_databaser]]\\ Nu skall du använda min databas **jf**. Om du inte kommer ihåg hur man loggade in kolla: [[u1_databaser]]\\
-Tabellen heter Dates. ​+Tabellen heter **Dates**
  
 1. Ni skall beräkna medeltemperaturen för åren 2000-2005 jag vill också veta hur många temperatur poster det finns registrerade varje år. 1. Ni skall beräkna medeltemperaturen för åren 2000-2005 jag vill också veta hur många temperatur poster det finns registrerade varje år.