Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
u2_databaser [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
u2_databaser [2019-09-18 10:07] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== SELECT frågor 2 ====== ====== SELECT frågor 2 ======
-**Skriv svaren på frågorna i filen mysql2.txt och skicka upp den till bitbucket.**+**Skriv svaren på frågorna i filen mysql2.txt ​som ska ligga i mappen mysql, när ni är klar “commitar” ​och “pushar” ni filen.**
  
 Jag vill att ni ska lösa följande uppgifter, tag gärna hjälp av manualen.\\ Jag vill att ni ska lösa följande uppgifter, tag gärna hjälp av manualen.\\