Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
server_info [2018-08-24 15:09]
Daniel Viström
server_info [2019-08-22 11:22] (current)
Daniel Viström
Line 18: Line 18:
 </​code>​ </​code>​
  
-===== Ladda ner följande: =====+===== Ett alternativt sätt att jobba: =====
   - Ladda ner & installera notepad++ https://​notepad-plus-plus.org/​download/​v7.5.8.html \\   - Ladda ner & installera notepad++ https://​notepad-plus-plus.org/​download/​v7.5.8.html \\
    
-Notepad++ är den texteditor ​vi kommer att använda ​för att editera kod.\\+Notepad++ är en enkel texteditor för att editera kod.\\
   - Ladda ner & installera WinSCP https://​winscp.net/​eng/​download.php \\ WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP \\ A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​winscp.jpg\\ B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning:​ http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​Editor%20in%20WinSCP.jpg   - Ladda ner & installera WinSCP https://​winscp.net/​eng/​download.php \\ WinSCP används för att smidigt föra över filer till servern via SFTP \\ A. Denna bild är till hjälp för att ställa in WinSCP: http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​winscp.jpg\\ B. WinSCP kräver några inställningar när programmet väl är igång. Se denna bild för en sammanfattning:​ http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​Editor%20in%20WinSCP.jpg