Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog2_03 [2019-10-17 11:20]
Daniel Viström
prog2_03 [2019-10-25 12:44] (current)
Daniel Viström
Line 64: Line 64:
 Skapa en klass **MyQueue** som implementerar interfacet **IntQueue** där kön byggs upp av en array med heltal (int[ ]).\\ Skapa en klass **MyQueue** som implementerar interfacet **IntQueue** där kön byggs upp av en array med heltal (int[ ]).\\
 Arrayens storlek ska hela tiden vara lika som det antal element den innehåller. \\ Arrayens storlek ska hela tiden vara lika som det antal element den innehåller. \\
-Testa din klass med ett testprogram.+Testa din klass med ett testprogram. \\ 
 +I testklassen ska referenser till de köer som skapas vara av interfacets typ.
  
 <code java> <code java>
Line 90: Line 91:
 Skapa en klass **MyStack** som implementerar interfacet **IntStack** där stacken byggs upp av en array med heltal (int[ ]).\\ Skapa en klass **MyStack** som implementerar interfacet **IntStack** där stacken byggs upp av en array med heltal (int[ ]).\\
 Arrayens storlek ska hela tiden vara lika som det antal element den innehåller. \\ Arrayens storlek ska hela tiden vara lika som det antal element den innehåller. \\
-Testa din klass med ett testprogram.+Testa din klass med ett testprogram. \\ 
 +I testklassen ska referenser till de stackar som skapas vara av interfacets typ.
  
 *6. *6.