Objektorienterad programmering

1. Introduktion till objektorienterad programmering i Java
Översätt php-koden i uppgiften med tärningar och tärningskopp till Java.

Tips: Läs specifikation FÖRE, UNDER och EFTER kodningen!!!!!!
Metodnamn, attributnamn, klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die()
Klassen Index: Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar.
Klassen Die: Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan.
Klassen Cup: Ha datatypen ArrayList<Die> för attributet. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan.
Inlämning: Ta filerna Index.java, Cup.java, Die.java från din workspace på datorn. Packa ihop dessa till en zip-fil och skicka in.

2. Arv
Klocka med alarm
Uppgift1
Testprogram

3. Interface
Skapa ett nytt interface i eclipse och kopiera in nedanstående kod.
Skapa en klass MyQueue som implementerar interfacet IntQueue där kön byggs upp av en array med heltal (int[ ]).
Arrayens storlek ska hela tiden vara lika som det antal element den innehåller.
Testa din klass med ett testprogram.

public interface IntQueue {
 
	// Inserts the specified element into the end of this queue.
	void enqueue(int tal);
 
	// Returns the head of this queue and removes it. 
	// Throws an exception if this queue is empty.
	int dequeue() throws NoSuchElementException;
 
	// Retrieves, but does not remove, the head of this queue.
	// Throws an exception if this queue is empty.
	int peek() throws NoSuchElementException;
 
        // Checks if this queue is empty.
        boolean empty();
}

4. Interface
Skapa ett nytt interface IntStack i eclipse. Fundera över vilka abstrakta metoder som ska vara med i interfacet.
Skapa en klass MyStack som implementerar interfacet IntStack där stacken byggs upp av en array med heltal (int[ ]).
Arrayens storlek ska hela tiden vara lika som det antal element den innehåller.
Testa din klass med ett testprogram.

*5. Arv, abstrakta klasser
Robotar i labyrinter.
Uppgift2