Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog2_02 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
prog2_02 [2017-09-22 14:31] (current)
Daniel Viström
Line 14: Line 14:
  
 3. 3.
-Skriv ett program som läser in ett antal heltal till en arrayInmatningen ska avbrytas om användaren skriver in något som inte är ett heltal. \\+Skriv ett program som läser in ett antal heltal till en Array med lika antal positionerOm användaren skriver in något som inte är ett heltal ​får inmatningen göras om. \\
 Därefter ska programmet skall låta användaren mata in ett index. Programmet ska då skriva ut det talet på den positionen i arrayen.\\ Därefter ska programmet skall låta användaren mata in ett index. Programmet ska då skriva ut det talet på den positionen i arrayen.\\
 Programmet skall ta hand de fel som kan uppstå och meddela användaren. Använd try-catch. Programmet skall ta hand de fel som kan uppstå och meddela användaren. Använd try-catch.