Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_17 [2015-05-11 08:59]
Daniel Viström
prog1_17 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
 När man löser ett större problem är det bra att dela upp problemet i mindre bitar. Detta för att förenkla problemet och för att få en mer överskådlig och lätthanterlig struktur på koden.\\ \\ När man löser ett större problem är det bra att dela upp problemet i mindre bitar. Detta för att förenkla problemet och för att få en mer överskådlig och lätthanterlig struktur på koden.\\ \\
 Denna laboration är en övning på att dela upp ett problem i flera funktioner.\\ Denna laboration är en övning på att dela upp ett problem i flera funktioner.\\
-{{:spelll.pdf|Här}} hittar du specifikationen på hur funktionerna ska fungera. Läs noga och följ specifikationen.+{{:spell.pdf|Här}} hittar du specifikationen på hur funktionerna ska fungera. Läs noga och följ specifikationen.