Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_09 [2020-03-26 09:29]
Daniel Viström
prog1_09 [2020-03-26 09:30] (current)
Daniel Viström
Line 2: Line 2:
  
 1. 1.
-Jobba gärna två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni {{ ::​sortering.pptx |övningsblad}} ​att lägga ut för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er sorteringsalgoritm utförligt.+Jobba gärna två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni ett {{ ::​sortering.pptx |övningsblad}} för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er sorteringsalgoritm utförligt ​och lämna in.
 <php> <php>
 /* /*