Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_09 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
prog1_09 [2020-03-26 09:30] (current)
Daniel Viström
Line 2: Line 2:
  
 1. 1.
-Jobba två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni {{:​tal.pdf|lappar med siffror}} att lägga ut för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er algoritm ​utförligt.+Jobba gärna två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni ett {{ ::​sortering.pptx |övningsblad}} för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er sorteringsalgoritm utförligt och lämna in. 
 +<​php>​ 
 +/* 
 +Jobba två och två med att ta fram en egen sorteringsalgoritm som sorterar ett antal tal i en array. Det största talet ska hamna först. Till er hjälp har ni {{:​tal.pdf|lappar med siffror}} att lägga ut för att testa hur det fungerar. Skriv ner alla steg i er sorteringsalgoritm ​utförligt. 
 +*/ 
 +</​php>​
  
 2. 2.