Arrayer

1. Gör en sida där man skriver in ett nummer på en månad. Därefter skrivs antalet dagar som månaden innehåller ut. Om talet inte är mellan 1 och 12 skall ett felmeddelade skrivas ut. Tips! Använd en array.

$month_days = [31,28,31,30,...];

2. Gör en sida där man skriver in ett nummer på en månad. Därefter skrivs månadens namn ut och antalet dagar som den innehåller. Om talet inte är mellan 1 och 12 skall ett felmeddelade skrivas ut. Tips! Använd arrayer.

$month_days = [31,28,31,30,...];
$months = ['Januari', 'Februari', 'Mars', ...];

3. Gör en sida där man anger ett tal. Sidan skall slumpa lika många tal som du angav. Talen ska slumpas mellan 1-1000, spara talen i ett fält/array och sortera fältet innan det skrivs ut, största talet först. Du skall ta hjälp av färdiga funktioner i PHP för att sortera. Du får inte skriva ut med hjälp av print_r()

Följande kodsnutt kan man ha nytta av

 mt_rand(); // Slumpar ett tal mellan 0 and mt_getrandmax()
 mt_rand(5, 15); // Slumpar ett tal mellan 5 och 15 

4. Gör en sida där man anger hur många tal som skall slumpas mellan -100 och 100 i ett fält. Först ska talen slumpas till en array. Därefter ska programmet:

 • Skriva ut talen sorterat i storleksordning.
 • Beräkna summan av talen. (Använd inte arrayfunktioner)
 • Skriva ut det minsta talet. (Använd inte arrayfunktioner)
 • Skriva ut det största talet. (Använd inte arrayfunktioner)
 • Beräkna medelvärdet av talen.
 • Ta fram medianen av talen. (*extra)

ex.

Antal tal: 6
Slumpade tal sorterat: -9, 0, 4, 5, 7, 11
Summa: 18
Minsta värde: -9
Största värde: 11
Medelvärde: 3.0 (svar med 1 decimal avrundat)
Median: 4.5 (svar med 1 decimal avrundat)

5. Du har följande text som består av siffror separerade med ett “;”. Du skall lägga in dessa siffror i en array, sortera arrayen och skriva ut den. Använd dig av två PHP-funktioner, explode för att få in siffrorna i en array och en för att sortera (sorteringen hittar du bland array-funktioner).

$str = '23;15;38;37;50;181;75;112;14;129;31;60;92;159;189;70;162;198;77;196;114;121;86;97;88;168;137;44;116;171;133;19;78;182;158;185;120;197;112;118;107;23;83;31;48;152;179;180;171;116;130;167;191;18;66;63;20;138;65;145;57;73;78;132;124;56;105;59;63;198;114;68;72;171;140;32;126;157;31;123;43;27;90;144;145;95;87;165;120;133;149;26;145;154;188;83;169;108;200;11';

6. Gör en sida med ett formulär där man kan mata in ett tal eller en bokstav.

Om man matar in:

 • ett tal ska det läggas till i en array och hela arrayen ska skrivas ut. Tips: Kolla upp funktionen is_numeric()
 • 'n' skall antal värden i arrayen skrivas ut.
 • 'm' skall medelvärdet av talen i arrayen beräknas och skrivas ut.
 • 's' skall arrayen sorteras och skrivas ut.
 • 'c' skall arrayen tömmas helt.
 • något annat skall ett felmeddelande skrivas ut. (extrauppgift)

Tips: Spara arrayen i $_SESSION så den finns kvar när sidan laddas om.

7*. Gör en sida där man anger hur många gånger en tärning skall kastas. Därefter presenteras resultatet i tabell.
Du skall göra en html-sida för inmatning och presentera med en html-tabell.

Antal kast med tärning: 100
Frekvenstabell:
Etta 16%
Tvåa 17%
Trea 15%
Fyra 15%
Femma 17%
Sexa 20%

8*. Samma uppgift som uppgift 7 med den skillnaden att nu är det en specialtärning som har 123 sidor, där varje sida har sannolikheten 1/123 att komma upp. Om du har löst uppgift 7 på ett bra sätt bör detta bli väldigt enkelt.