Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_04 [2019-09-09 09:19]
Daniel Viström
prog1_04 [2019-11-21 10:51] (current)
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
 ====== Loopar ====== ====== Loopar ======
 I PHP finns ett antal repeterande satser, vi skall börja med att titta på **[[http://​www.php.net/​manual/​en/​control-structures.while.php | while]]**.\\ I PHP finns ett antal repeterande satser, vi skall börja med att titta på **[[http://​www.php.net/​manual/​en/​control-structures.while.php | while]]**.\\
-Nytt i exemplet nedan är funktionen ​include(), som fungerar på det sättet att man ersätter raden med include med innehållet i filen man tar include på.+Nytt i exemplet nedan är **include**, som fungerar på det sättet att man ersätter raden med include med innehållet i filen man tar include på.
  
 <code php> <code php>