Loopar

I PHP finns ett antal repeterande satser, vi skall börja med att titta på while.
Nytt i exemplet nedan är include, som fungerar på det sättet att man ersätter raden med include med innehållet i filen man tar include på.

<?php
include 'head.php';
$i=0;
while ($i < 10) {
  echo 'nr ' . $i . '<br>';
  $i++;
}
include 'foot.php';

1. Gör en webbsida som skriver ut ditt namn 10 ggr. Det skall vara en radbrytning efter varje namn och namnen måste skrivas ut med en loop. Kolla så att det verkligen blir 10 namn.

2. Gör en webbsida som presenterar 7:ans multiplikationstabell. (Från 1-10). Tabellen skall vara just en tabell, se ex.
(Ni som inte läser webutvecklingskursen behöver inte göra det till en korrekt HTML-tabell om ni inte vill.)

3. Gör en webbsida som presenterar x:ans multiplikationstabell. (Från 1-10). Tabellen skall vara just en tabell, se ex. Du skall styra vilken tabell det blir via en $_GET variabel precis som i exemplet.
(Ni som inte läser webutvecklingskursen behöver inte göra det till en korrekt HTML-tabell om ni inte vill.)

4. Gör en sida med ett formulär. Man skall mata in ett tal och trycka på submit. Sedan skall “Hello world!” skrivas ut lika många gånger som talet man matade in. Ett “Hello world!” per rad.

5. Gör en sida där man matar in två tal, det minsta först. När man trycker på submit skall sidan skriva ut alla tal mellan de två tal som man matade in. ex.

Du matade in tal 1: 3
Du matade in tal 2: 9

3 4 5 6 7 8 9 

6. Gör en sida som presenterar 1:ans till 10:ans multiplikationstabeller från 1-10. (max två repeterande satser). Varje tabell skall vara en egen HTML tabell.
(Ni som inte läser webutvecklingskursen behöver inte göra det till en korrekt HTML-tabell om ni inte vill.)

7. Gör en sida där man anger hur många tärningar som skall kastas, om man anger 3 skall tre tärningar kastas. Du skall visa resultatet med hjälp av tre bilder som visar tre tärningar med det nummer som har slumpats. Se ex
Tips är att göra eller skaffa sex bilder som man döper till 1.png, 2.png osv. Du kan ladda ner bilder här.
Sen kan man ha nytta av funktionen nedan

  mt_rand(5, 15); // Slumpar ett tal mellan 5 och 15 

8(*). Om man lägger 1 öre på ruta 1, 2 öre på ruta 2, 4 öre på ruta 3, 8 öre på ruta 4 osv. Vilket är minsta antalet rutor som behövs för att det totalt skall bli minst 1 miljon kr? Gör en sida som visar hur mycket som ligger på varje ruta och hur stor den totala summan är vid varje ruta. Man skall visa alla rutor så länge summan är mindre än en miljon. Lämpligt kan vara att visa resultatet i en tabell. Här kan du se hur den färdiga tabellen skulle kunna se ut.

9(*). Gör en sida som frågar efter en räntesats och sedan skriver ut hur länge man måste ha pengarna på banken för att kapitalet skall ha fördubblas.

10(*). Gör en sida som frågar efter ett tal och sedan beräknar fakulteten av talet. Programmet behöver inte funka för större tal än 12.

  ex 3! beräknas 1*2*3
  ex 5! beräknas 1*2*3*4*5

11(*). När man ska göra en loop kan man också använda for istället för while.
Ta reda på hur for fungerar och lös uppgift 1, 5 och 6 med for.

12(*). Gör en sida som frågar efter en höjd på en rätvinklig triangel. Programmet skall skriva ut den rätvinkliga triangeln med en bas som är lika stor som höjden.
Använd * - tecknet!

Exempelkörning

Triangelns höjd: 4
*
**
***
****