Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_01 [2016-12-05 08:02]
Anders Mosshäll [Länkar]
prog1_01 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 2: Line 2:
 Ett flödesschema är en grafisk beskrivning av en algoritm eller en process. Den grafiska strukturen kan bestå av ovaler, rektanglar, romber och pilar som binder samman flödesschemat. Innehållet i de grafiska figurerna består av korta beskrivningar,​ som till exempel instruktioner och villkor. Ett flödesschema är en grafisk beskrivning av en algoritm eller en process. Den grafiska strukturen kan bestå av ovaler, rektanglar, romber och pilar som binder samman flödesschemat. Innehållet i de grafiska figurerna består av korta beskrivningar,​ som till exempel instruktioner och villkor.
 ===== Länkar ===== ===== Länkar =====
-  * [[http://​kursnavet.se/​kurser/​Programmering%20A-C/​htm/​10_flodesscheman/​10_flodesschema_index.html| Kursnavet]] ​//  ​Sammanfattning av symboler i flödesscheman inom programmering:​ {{::​symboler_i_flödesscheman.pdf|PDF}}+  * [[http://​kursnavet.se/​kurser/​Programmering%20A-C/​htm/​10_flodesscheman/​10_flodesschema_index.html| Kursnavet]] ​\\ Sammanfattning av symboler i flödesscheman inom programmering:​ {{::​symboler_i_flödesscheman.pdf|PDF}}
   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flowchart| Wikipedia]]   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flowchart| Wikipedia]]