Flödesschema

Ett flödesschema är en grafisk beskrivning av en algoritm eller en process. Den grafiska strukturen kan bestå av ovaler, rektanglar, romber och pilar som binder samman flödesschemat. Innehållet i de grafiska figurerna består av korta beskrivningar, som till exempel instruktioner och villkor.

Ni skall använda programmet diagrams.net för att göra flödesschema (aktivitetsdiagram) till följande programmeringsuppgifter:

1. Gör ett program som frågar efter två tal och sedan skriver ut det största.

2. Gör ett program som frågar efter två tal och sedan skriver ut det största. Om de är lika stora skall “Talen är lika stora” skrivas ut istället.

3. Skriv ett program där man matar in två tal och skriver ut talen i storleksordning.

4. Gör ett program som skriver ut ditt namn 30 ggr.

5. Gör ett program som presenterar 7:ans multiplikationstabell. (Från 1-10)

6. Gör ett program som frågar efter ett tal. Sedan skall “Hello world!” skrivas ut lika många gånger som talet man matade in.


7. Gör ett korrekt flödesdiagram för bilden ovan.

8*. Gör ett flödesdiagram för ett program som styr en robot som ska koka te.