Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
op_kommandon4 [2019-09-20 10:23]
Joakim Forsgren
op_kommandon4 [2020-11-20 08:53] (current)
Joakim Forsgren
Line 15: Line 15:
 1. Klipp ut alla login ur filen passwd\\ 1. Klipp ut alla login ur filen passwd\\
 2. Ordna alla login i tre kolumner med hjälp av paste.\\ 2. Ordna alla login i tre kolumner med hjälp av paste.\\
-3. Klipp ut login på alla elever som går ut 2020, gör 3 kolumner separerade med "," och spara resultatet i en fil som heter te20_elever\\+3. Klipp ut login på alla elever som går ut 2021, gör 3 kolumner separerade med "," och spara resultatet i en fil som heter 2021_elever.txt\\
 <code> <code>
 +// Bara ett ex. Ni får andra login som svar
 student ~ :cat te20_elever student ~ :cat te20_elever
 ee2753,ae0042,af0018 ee2753,ae0042,af0018
Line 45: Line 46:
  
 Det finns en fil som heter elevregister.txt. Du skall använda denna fil för att svara på följande frågor:\\ Det finns en fil som heter elevregister.txt. Du skall använda denna fil för att svara på följande frågor:\\
-5. Hur många bor på en adress där gatan heter något med vägen och ligger i Umeå. \\+5. Hur många bor på en adress där gatan heter något med **vägen** och ligger i **Umeå**. \\
 6. Skapa en fil som ser ut på följande sätt:\\ 6. Skapa en fil som ser ut på följande sätt:\\
 <code>förnamn efternamn;postadress</code> <code>förnamn efternamn;postadress</code>
Line 124: Line 125:
 </code> </code>
  
 +<php>
 +/*
 Exempel på hur man kan lösa några av uppgifterna Exempel på hur man kan lösa några av uppgifterna
 <code> <code>
Line 138: Line 141:
 17. cut -f 2,5 -d ';' birdlist | sort -u | cut -f 1 -d ';' | uniq -c | sort -nr 17. cut -f 2,5 -d ';' birdlist | sort -u | cut -f 1 -d ';' | uniq -c | sort -nr
 </code> </code>
 +
 +*/
 +</php>