Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
op_kommandon4 [2018-09-21 12:07]
Joakim Forsgren
op_kommandon4 [2019-09-20 10:23] (current)
Joakim Forsgren
Line 27: Line 27:
  
 4. Operatörsuppgift\\ 4. Operatörsuppgift\\
-Om man skall jobba som operatör kommer man ganska ofta råka ut för att man måste göra om filer. Er uppgift är att göra om en fil på formatet infil.txt till formatet resultat.txt. Ni hittar både infil.txt och utfil.txt på min användare.+Om man skall jobba som operatör kommer man ganska ofta råka ut för att man måste göra om filer. Er uppgift är att göra om en fil på formatet infil.txt till formatet resultat.txt. Ni hittar både infil.txt och resultat.txt på min användare.
 <​code>​ <​code>​
 infil.txt: infil.txt: