Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kurs_webbserverprog1 [2019-12-01 18:54]
Joakim Forsgren
kurs_webbserverprog1 [2020-04-24 10:55] (current)
Joakim Forsgren
Line 54: Line 54:
   * [[u1_insert]]   * [[u1_insert]]
   * [[lab4]]   * [[lab4]]
-<php> +  * [[u8_databaser]] 
-/*+=== Projekt uppgift === 
 +  [[glosa_projekt]]
  
 +==== Några viktiga datum ====
  
-  * [[u8_databaser]] +===2020-05-15 - Omprov=== 
-  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:et]]+Omprovet kommer att vara i två delar vardera 90 min. Omprovet kommer att ske på skolan i vanliga salen. 
 +  * Del 1 PHP + MySQL (08.10-09.40) 
 +  * Del 2 Linux (09.50-11.20) 
 +Det är absolut inte inte alla som ska göra detta prov utan jag tar in anmälan, några behöver bara göra den ena delen.
  
 +===2020-05-29 Redovisning av projekt===
 +  * Ni ska enligt ett givet körschema visa vad ni har gjort via skärmdelning (10 min) till Joakim och Daniel i Discord. Körschemat kommer senare. Ni har inte så mycket tid att redovisa på så se till att ni har kört igenom er redovisning fler gånger innan ni verkligen redovisar. Viktigt att ni gör det så ni är säkra på att ni hinner visa det ni vill visa på den tid ni har fått.
 +  * Ni ska lämna in den slutgiltiga projektplanen (den som matchar det ni har gjort) via mail till Joakim, Joakim kommer sen att dela projektplanen till Daniel.
 +  * Ni ska lämna in koden till Daniel (Daniel bestämmer hur)
 +  * Ni ska ha "git commit && git push" koden till Gitlab när det gäller Joakim, detta ska ni göra kontinuerligt!
  
-=== Projekt uppgift === +<php> 
-  [[glosa_projekt]]+/*
  
  
  
 +  * [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​glosa-api.tgz | Kod från genomgång av REST-api:​et]]
  
   * [[project_2017]]   * [[project_2017]]