Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kommandon_file_permission [2019-08-19 10:47]
Joakim Forsgren
kommandon_file_permission [2019-08-23 14:22] (current)
Joakim Forsgren
Line 13: Line 13:
  
 4. 4.
-Ändra rättigheterna på alla filer så att du som användare kan läsa och skriva, alla som igår i gruppen users in kan komma åt filen men att de som inte ingår i gruppen users kan läsa.+Ändra rättigheterna på alla filer så att du som användare kan läsa och skriva, alla som igår i gruppen users in kan läsa filen de som inte ingår i gruppen users kan också ​läsa.
  
 5. 5.