Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
git_1 [2018-08-30 21:02]
Joakim Forsgren
git_1 [2019-08-30 12:54] (current)
Joakim Forsgren
Line 5: Line 5:
   * [[http://​git-scm.com/​book | Git - Book]] - Här finns det mesta, läs kap 2 för att få en grund   * [[http://​git-scm.com/​book | Git - Book]] - Här finns det mesta, läs kap 2 för att få en grund
   * [[https://​git-scm.com/​docs| Git - Docs]] - för att se alla kommandon och läsa vad man kan göra med dem.   * [[https://​git-scm.com/​docs| Git - Docs]] - för att se alla kommandon och läsa vad man kan göra med dem.
 +  * [[https://​docs.gitlab.com/​ee/​gitlab-basics/​start-using-git.html | Gitlab start using git]]
   * [[http://​www.ralfebert.de/​blog/​tools/​git_screencast/​ | En video]] -  Mycket bra tycker jag   * [[http://​www.ralfebert.de/​blog/​tools/​git_screencast/​ | En video]] -  Mycket bra tycker jag
-  * [[http://​gitref.org/​ | Git Referens]] - Det viktigaste 
   * [[http://​www.republic.se/​artiklar/​versionshantering-med-git | Versionshantering med Git]] - väldigt enkel, bara det mest grundläggande   * [[http://​www.republic.se/​artiklar/​versionshantering-med-git | Versionshantering med Git]] - väldigt enkel, bara det mest grundläggande
   * [[http://​www.kernel.org/​pub/​software/​scm/​git/​docs/​user-manual.html | Manual]]   * [[http://​www.kernel.org/​pub/​software/​scm/​git/​docs/​user-manual.html | Manual]]
Line 25: Line 25:
 git config --global user.email "​din@email.nu"​ git config --global user.email "​din@email.nu"​
 git config --global core.editor "​vim"​ git config --global core.editor "​vim"​
 +git config --global core.excludesfile ~/​.gitignore
  
 git help git help
Line 44: Line 45:
 git fetch git fetch
 git pull git pull
 +</​code>​
 +
 +De kommandon du kommer att behöva som ett minimum:
 +<code bash>
 +# för att se hur läget är
 +git status
 +# för att lägga till alla filer
 +git add "file or pattern"​
 +# för att "​skicka"​ in i den lokala git
 +git commit -m "ett logg meddelande"​
 +# skicka upp det till remote
 +git push
 +# kolla loggen
 +git log
 </​code>​ </​code>​
  
Line 50: Line 65:
  ​[core]  ​[core]
    ​editor = /​usr/​bin/​vim # ni får välja annan om ni vill    ​editor = /​usr/​bin/​vim # ni får välja annan om ni vill
 +   ​excludesfile = {path-to-home-dir}/​.gitignore
  ​[alias]  ​[alias]
    # här kan ni gärna lägga in fler    # här kan ni gärna lägga in fler
Line 77: Line 93:
 </​code>​ </​code>​
  
 +Om ni vill kan ni få en lite annorlunda prompt och några andra inställningar.
 +<code bash>
 +git clone ~jf/​Public/​configure
 +cd configure/
 +./​install.sh
 +source ~/.bashrc
 +</​code>​
 +
 +1.
 +Skapa en katalog som heter temp_git och några filer i denna katalog, när det är gjort kör följande kommandon:
 +<code bash>
 +# för att se hur läget är
 +git status
 +# för att skapa en git repro
 +git init
 +# för att lägga till alla filer
 +git add .
 +# för att se hur läget är
 +git status
 +# för att "​skicka"​ in i den lokala git
 +git commit -m "ett logg meddelande"​
 +# för att se hur läget är
 +git status
 +# ändra i en fil
 +# för att se hur läget är
 +git status
 +# för att "​skicka"​ in i den lokala git
 +git commit -m "ett logg meddelande"​
 +# kolla loggen
 +git log
 +# kolla loggen på annat sätt, finns massa olika sätt, hitta ett som är bra och gör ett alias för det.
 +git log --oneline --graph --decorate --all --color
 +# ta bort en fil och kör git status
 +# hämta tillbaka filen med git checkout
 +# ta bort filen igen
 +# se till att commita att filen är borttagen
 +# fortsätt att testa lite vad som händer, kolla tex vad som händer och man checkar ut den första versionen
 +</​code>​
  
 <php> <php>
 /* /*
 +
 ==== Uppgifter efter genomgång: ==== ==== Uppgifter efter genomgång: ====
 **OBS!** //Se till att ni har git installerat och att ni har en .gitconfig // **OBS!** //Se till att ni har git installerat och att ni har en .gitconfig //
Line 168: Line 223:
  
 */ */
- 
 </​php>​ </​php>​