Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
file_permission [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
file_permission [2019-08-19 10:32]
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Filrättigheter i Linux ====== ====== Filrättigheter i Linux ======
 +Se till att ni får kläm på detta med rättigheter...
 <code bash> <code bash>
 För att ändra rättigheterna till en fil eller mapp använder man följande kommando: För att ändra rättigheterna till en fil eller mapp använder man följande kommando:
Line 54: Line 55:
  
 </​code>​ </​code>​
 +
 +Läs mer på [[https://​wiki.archlinux.org/​index.php/​File_permissions_and_attributes]]