Genomgång - Heltalsdivision och rest

Inom programmering är det bra att kunna göra heltalsdivision.
För att ta ut resten vid en division använder man: a % b
ex. 14 % 3 → 2
För att få ut heltalsdelen använder man: (int)(a / b)
ex. (int)(14 / 3) → 4

Två varianter är speciellt användbart:
* Resten vid division med 2 avgör om ett tal är udda eller jämnt (ex. 5 % 2 → 1 dvs udda, 6 % 2 → 0 dvs jämnt).
* Genom att använda heltalsdivision med 10 kan man dela upp ett tal i separata siffror, se exempel.

<?php
include 'head.php';
 
// Dela upp ett tal i separata siffor.
$tal = mt_rand(1,9999);       // Slumpar ett tal mellan 1 och 9999.
echo 'Talet är: ' . $tal . '<br>';
 
$kvar = $tal;
while ($kvar > 0){         // Fortsätter tills inget finns kvar i talet.
  $siffror[] = $kvar % 10;    // Resten vid division med 10 ger sista siffran.
  $kvar = (int)($kvar / 10);   // Heltalsdivision med 10 tar bort sista siffran.
}
 
$i = count($siffror) - 1;      // Sista index är ett mindre än antal tal i arrayen.
while ($i >= 0){          // Skriver ut från slutet för att sista siffran ligger först.
  echo $siffror[$i] . ' ';
  $i--;
}
echo '<br>';
 
include 'foot.php';