Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dvprog_11 [2019-09-09 09:24]
Daniel Viström
dvprog_11 [2020-05-07 13:27] (current)
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
-====== Genomgång ​- Funktioner ======+====== Genomgång - Funktioner ====== 
 + 
 +En funktion är en del av ett program som anropas av den övriga koden för att utföra en viss uppgift. Funktionen kan anropas flera gånger från olika delar av programmet. När en funktion anropas körs koden i funktionen. Därefter "​hoppar"​ programmet tillbaka till därifrån anropet gjordes. En funktion kan ta emot parametrar och returnera ett värde. \\ 
 +\\ 
 +Funktionerna skriver vi längst upp i php-filen eller i en annan fil som inkluderas. 
 + 
 +==== Exempel 1 ====
  
 <code php> <code php>
- 
 <?php <?php
- 
-/* 
- * En funktion kan ha flera parametrar och kan 
- * returnera ett värde. 
- * 
- * $tal1 och $tal2 är inte samma variabel som  
- * i huvudprogrammet fast de heter likadant. ​ 
- * Blir en kopia av variablerna i huvudprogrammet. 
- */ 
-function summa($tal1,​ $tal2){ 
-  $summa = $tal1 + $tal2; 
-  $tal1 = 1000;  // $tal ändras bara i funktionen. 
-  $test = '​teststräng'; ​   // $test finns bara i funktionen 
-  echo $test . '<​br>';​ 
-  return $summa; ​  // Skickar tillbaka svaret. 
-} 
  
 /* /*
Line 27: Line 16:
  */  */
 function stars(){ function stars(){
-  ​echo '​************************<​br>';​+    ​echo '​************************<​br>';​
 } }
  
Line 35: Line 24:
  */  */
 function stars2($n){ function stars2($n){
-  ​$i = 0; +    ​$i = 0; 
-  while($i < $n){ +    while($i < $n){ 
-    echo '​*';​ +        echo '​*';​ 
- $i++; +        $i++; 
-  +    
-  // Ny rad skrivs ut när alla stjärnor +    // Ny rad skrivs ut när alla stjärnor ​är utskrivna. 
-  // är utskrivna+    echo '<​br>';​ 
-  echo '<​br>';  ​+
 + 
 +// Här nedanför startar ​ huvudprogrammet. 
 +include '​head.php';​ 
 + 
 +// php har en massa färdiga funktioner, bl.a. för strängar. 
 +// Värdet som returneras kan skrivas ut eller sparas i en variabel
 +echo strrev('​.dlrow olleH'​) . '<​br>'​;   //​Direkt utskrift av det returnerade värdet. 
 +$text = '​dallas';​ 
 +$text2 = strrev($text); ​               // Här sparas det returnerade värdet i en variabel. 
 +echo $text2 . '<​br>';​ 
 + 
 +stars(); 
 +stars(); 
 +// Funktioner är bra om man vill göra samma sak 
 +// på flera ställen i koden. 
 +stars2(5);​ 
 +stars2(10);​ 
 +stars2(20);​ 
 + 
 +include '​foot.php';​ 
 +</​code>​ 
 + 
 +==== Exempel 2 ==== 
 + 
 +<code php> 
 +<?php 
 +/* 
 + * En funktion kan ha flera parametrar och kan 
 + * returnera ett värde. 
 + * 
 + * OBS! $tal1 och $tal2 är inte samma variabler som 
 + * i huvudprogrammet fast de heter likadant. 
 + * De blir en kopior av variablerna i huvudprogrammet. 
 + */ 
 +function summa($tal1,​ $tal2){ 
 +    $summa = $tal1 + $tal2; ​    // Variabeln $summa finns bara i funktionen. 
 +    $tal1 = 1000;  ​// $tal1 ändras bara i kopian som finns i funktionen. 
 +    return $summa; ​  // Skickar tillbaka svaret.
 } }
  
Line 50: Line 77:
  */  */
 function even($tal){ function even($tal){
-  ​if ($tal%2 == 0){ +    // Innehållet i funktionen kan förkortas till endast raden: return $tal%2 == 0; 
-    return true; +    ​if ($tal%2 == 0){ 
-  } else { +        return true; 
-    return false; +    } else { 
-   +        return false; 
 +    }
 } }
  
-/*  +// Huvudprogram
- * Har man många funktioner kan det vara +
- * bra att lägga dessa i en separat fil och +
- * göra dem tillgängliga med include. +
- */ +
-include '​functions.php';​ +
 include '​head.php';​ include '​head.php';​
- 
-// php har en massa färdiga funktioner, bl.a. för strängar. 
-// Värdet som returneras kan skrivas ut eller 
-// sparas i en variabel. 
-echo strrev('​.dlrow olleH'​) . '<​br>';​ 
-$text='​dallas';​ 
-$text2=strrev($text);​ 
-echo $text2 . '<​br>';​ 
  
 $tal1 = 5; $tal1 = 5;
 $tal2 = 7; $tal2 = 7;
-// 12 5 skrivs ut, d.v.s. $tal1 ändras inte fast det +echo summa($tal1,​$tal2) . '<​br>'; ​ // 12 skrivs ut.
-// förändras i funktionen. $tal1 är olika variabler +
-// i huvudprogrammet och i funktionen fast de har samma namn. +
-echo summa($tal1,​$tal2) ​. ' ' . $tal1 . '<​br>';​ +
-// Blir felmeddelande$test finns bara i funktionen. +
-echo $test . '<​br>';​+
  
 $x = 4; $x = 4;
 $y = 6; $y = 6;
-// Variablerna behöver inte ha samma namn som +// Variablerna behöver inte ha samma namn som i funktionen.  
-// i funktionen. 10 skrivs ut+$sum = summa($x, $y)
-echo summa($x, $y) . '<​br>';​+echo $sum . '<​br>'; ​   // 10 skrivs ut.
  
 // Går att skicka värden direkt. 18 skrivs ut. // Går att skicka värden direkt. 18 skrivs ut.
-$sum = summa(8,​10);​ +echo summa(8,​10);​ 
-echo $sum . '<​br>';​ + 
-stars()+echo $summa . '<​br>';​ 
-// Funktioner är bra om man vill göra samma sak +// Blir felmeddelande. $summa finns bara i funktionen. 
-// på flera ställen ​koden. + 
-stars2(5);​ +echo $tal1 . '<​br>'​  ​ 
-stars2(10);​ +// Värdet har inte förändrats trots att funktionen har körts. 
-stars2(20);+//  $tal1 är olika variabler i huvudprogrammet och i  
 +// funktionen fast de har samma namn.
  
 // Alla jämna tal mellan 0 och 20 skrivs ut. // Alla jämna tal mellan 0 och 20 skrivs ut.
 $i = 0; $i = 0;
 while($i <= 20){ while($i <= 20){
-  ​if(even($i)){ +    ​if(even($i)){ 
-    echo $i . ' '; +        echo $i . ' '; 
-  +    
-  $i++;+    $i++;
 } }
 echo '<​br>';​ echo '<​br>';​
  
 include '​foot.php';​ include '​foot.php';​
 +</​code>​
  
 +
 +==== Exempel 3 ====
 +
 +Funktionen har i detta exempel lagts i en separat fil som heter '​array_first.php'​.
 +<code php>
 +<?php
 +/*
 + * Funktion som returnerar en sträng med första
 + * tecknet från varje position i arrayen.
 + */
 +function array_first($arr){
 +    $answer = '';​
 +    $i = 0;
 +    while($i < count($arr)){
 +        $answer = $answer . substr($arr[$i],​ 0, 1);
 +        $i++;
 +    }
 +    return $answer;
 +}
 </​code>​ </​code>​
 +
 +Huvudprogram.
 +
 +<code php>
 +<?php
 +/*
 + * Funktioner kan läggas i en separat fil och
 + * göras tillgängliga med include.
 + */
 +include '​array_first.php';​
 +
 +include '​head.php';​
 +
 +$names = ['​Helga',​ '​Emrik',​ '​Jean'​];​
 +// Direkt utskrift av det som returneras.
 +echo array_first($names) . '<​br>';​
 +
 +$animals = ['​Panter','​Apa',​ '​Räv',​ '​Kamel'​];​
 +// Det som returneras sparas i en variabel.
 +$svar = array_first($animals);​
 +echo $svar . '<​br>';​
 +
 +include '​foot.php';​
 +</​code>​
 +