Genomgång - Funktioner

En funktion är en del av ett program som anropas av den övriga koden för att utföra en viss uppgift. Funktionen kan anropas flera gånger från olika delar av programmet. När en funktion anropas körs koden i funktionen. Därefter “hoppar” programmet tillbaka till därifrån anropet gjordes. En funktion kan ta emot parametrar och returnera ett värde.

Funktionerna skriver vi längst upp i php-filen eller i en annan fil som inkluderas.

<?php
 
/*
 * En funktion kan vara utan parametrar och
 * behöver inte returnera något. Denna funktion
 * skriver bara ut en rad med stjärnor.
 */
function stars(){
  echo '************************<br>';
}
 
/*
 * Denna funktion skriver ut lika många stjärnor
 * som värdet på parametern $n.
 */
function stars2($n){
  $i = 0;
  while($i < $n){
    echo '*';
    $i++;
  }
  // Ny rad skrivs ut när alla stjärnor är utskrivna.
  echo '<br>';
}
 
// Här nedanför startar huvudprogrammet.
include 'head.php';
 
// php har en massa färdiga funktioner, bl.a. för strängar.
// Värdet som returneras kan skrivas ut eller sparas i en variabel.
echo strrev('.dlrow olleH') . '<br>';  //Direkt utskrift av det returnerade värdet.
$text = 'dallas';
$text2 = strrev($text);        // Här sparas det returnerade värdet i en variabel.
echo $text2 . '<br>';
 
stars();
stars();
// Funktioner är bra om man vill göra samma sak
// på flera ställen i koden.
stars2(5);
stars2(10);
stars2(20);
 
include 'foot.php';
<?php
/*
 * En funktion kan ha flera parametrar och kan
 * returnera ett värde.
 *
 * OBS! $tal1 och $tal2 är inte samma variabler som
 * i huvudprogrammet fast de heter likadant.
 * De blir en kopior av variablerna i huvudprogrammet.
 */
function summa($tal1, $tal2){
  $summa = $tal1 + $tal2;   // Variabeln $summa finns bara i funktionen.
  $tal1 = 1000; // $tal1 ändras bara i kopian som finns i funktionen.
  return $summa;  // Skickar tillbaka svaret.
}
 
/*
 * Funktionen returnerar true om talet är
 * jämnt och false om det är udda.
 */
function even($tal){
  // Innehållet i funktionen kan förkortas till endast raden: return $tal%2 == 0;
  if ($tal%2 == 0){
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
 
// Huvudprogram
include 'head.php';
 
$tal1 = 5;
$tal2 = 7;
echo summa($tal1,$tal2) . '<br>'; // 12 skrivs ut.
 
$x = 4;
$y = 6;
// Variablerna behöver inte ha samma namn som i funktionen. 
$sum = summa($x, $y);
echo $sum . '<br>';  // 10 skrivs ut.
 
// Går att skicka värden direkt. 18 skrivs ut.
echo summa(8,10);
 
echo $summa . '<br>';
// Blir felmeddelande. $summa finns bara i funktionen.
 
echo $tal1 . '<br>';  
// Värdet har inte förändrats trots att funktionen har körts.
// $tal1 är olika variabler i huvudprogrammet och i 
// funktionen fast de har samma namn.
 
// Alla jämna tal mellan 0 och 20 skrivs ut.
$i = 0;
while($i <= 20){
  if(even($i)){
    echo $i . ' ';
  }
  $i++;
}
echo '<br>';
 
include 'foot.php';

Funktionen har i detta exempel lagts i en separat fil som heter 'array_first.php'.

<?php
/*
 * Funktion som returnerar en sträng med första
 * tecknet från varje position i arrayen.
 */
function array_first($arr){
  $answer = '';
  $i = 0;
  while($i < count($arr)){
    $answer = $answer . substr($arr[$i], 0, 1);
    $i++;
  }
  return $answer;
}

Huvudprogram.

<?php
/*
 * Funktioner kan läggas i en separat fil och
 * göras tillgängliga med include.
 */
include 'array_first.php';
 
include 'head.php';
 
$names = ['Helga', 'Emrik', 'Jean'];
// Direkt utskrift av det som returneras.
echo array_first($names) . '<br>';
 
$animals = ['Panter','Apa', 'Räv', 'Kamel'];
// Det som returneras sparas i en variabel.
$svar = array_first($animals);
echo $svar . '<br>';
 
include 'foot.php';