Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dvprog_07 [2019-09-09 09:21]
Daniel Viström
dvprog_07 [2019-12-06 16:09] (current)
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
-====== Genomgång ​- Arrayer ======+====== Genomgång - Arrayer ======
  
 <php> <php>
Line 21: Line 21:
 echo '<​br><​br>';​ echo '<​br><​br>';​
 print_r($names); ​ // Bra för att testa program, men inte det man vill få ut annars. print_r($names); ​ // Bra för att testa program, men inte det man vill få ut annars.
 +echo '<​br>';​
 echo $names[1] . '<​br><​br>';​ // Andra namnet skrivs ut (index startar från 0). echo $names[1] . '<​br><​br>';​ // Andra namnet skrivs ut (index startar från 0).
  
 // Använd en loop för att gå igenom allt innehåll i arrayen, t.ex. då det ska skrivas ut. // Använd en loop för att gå igenom allt innehåll i arrayen, t.ex. då det ska skrivas ut.
-$i=0;+$i = 0;
 while ($i < count($names)) {      // count() tar reda på hur många det finns i en array while ($i < count($names)) {      // count() tar reda på hur många det finns i en array
   echo 'Namn ' . $i . ' är: ' . $names[$i] . '<​br>';​   echo 'Namn ' . $i . ' är: ' . $names[$i] . '<​br>';​
   $i++;   $i++;
 } }
 +echo '<​br>';​
  
-$i=3;+$i=0;
 while ($i < 11) {  // Loop kan användas för att sätta värden. while ($i < 11) {  // Loop kan användas för att sätta värden.
   $arr1[$i] = $i*5;   $arr1[$i] = $i*5;
Line 38: Line 40:
  
 $j=0; $j=0;
-$arr2[6]=-1;+$arr2 = [0, 1, 2, 3, 4];
 while($j < 11) { while($j < 11) {
   $arr2[] = $j*6;   // Startar på nästa lediga position i arrayen när ingen nyckel anges.   $arr2[] = $j*6;   // Startar på nästa lediga position i arrayen när ingen nyckel anges.
Line 46: Line 48:
  
 echo '<​br><​br>';​ echo '<​br><​br>';​
-//$ages = array (34,23,45);+//$ages = [34, 23, 45];
 $ages = [         // Kan byta till andra nycklar än siffror. $ages = [         // Kan byta till andra nycklar än siffror.
   '​Astrid'​ => 34,        // Lättare att se om man delar upp på flera rader.   '​Astrid'​ => 34,        // Lättare att se om man delar upp på flera rader.
Line 53: Line 55:
 ]; ];
 print_r($ages);​ print_r($ages);​
-echo $ages['​Birgitta'​] . '<​br><​br>';​+echo '<​br>'​ . $ages['​Birgitta'​] . '<​br><​br>';​
  
 $arr3 = [     // Kan innehålla flera olika saker. $arr3 = [     // Kan innehålla flera olika saker.
Line 59: Line 61:
    '​age'​ => 14,    '​age'​ => 14,
    3 => 56,    3 => 56,
-   '​colors'​ => ['​Red','​Green','​Yellow'​] ​  // Array innuti en array.+   '​colors'​ => ['​Red',​ '​Green',​ '​Yellow'​] ​  // Array innuti en array.
 ]; ];
 +echo '<​pre>'; ​ // pre-taggen kan göra det lättare att läsa det som skrivs ut.
 print_r($arr3);​ print_r($arr3);​
 +echo '</​pre><​br>';​
 +
 echo $arr3['​colors'​][2]; ​ // Först yttre nyckeln, sedan inre nyckeln. echo $arr3['​colors'​][2]; ​ // Först yttre nyckeln, sedan inre nyckeln.