Genomgång - Loopar

Vi vill göra kod av det som följande flödesschema visar:

Skriv ut talen från 1 till 20.

<?php
include 'head.php';
 
$i = 1;                // Startvärde
while ($i < 21){            // Villkor
 echo 'Nu är talet ' . $i . '<br>';
 $i++;                // Förändra värdet
}
 
include 'foot.php';

Den HTML-kod som alltid ska finnas med kan vi lägga i separata filer så vi inte behöver kopiera in det.
Se till att du har include på rätt ställe i koden så att HTML-taggarna kommer på rätt plats i den färdiga sidan som ska laddas av webbläsaren.

head.php:

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>Exempel</title>
</head>
<body>

foot.php:

</body>
</html>

Summera alla positiva tal som är delbara med 3 och mindre än 100, d.v.s 3 + 6 + 9 + 12 + … + 99.

<?php
include 'head.php';
 
$summa = 0;        // Startvärde för summan
$i = 3;          // Startvärde för loopen
while ($i < 100){     // Villkor för loopen
 $summa = $summa + $i;  // Nya summan = Gamla summan + Det som ska läggas till
 $i = $i + 3;      // Förändring av loopvariabeln
}
echo '<br>Summan av var tredje tal under 100 blir: ' . $summa . '<br>';
 
include 'foot.php';

Summera alla positiva tal som är delbara med 3 tills summan blir mer än eller lika med 1000. Ange antal tal som behövs.

<?php
include 'head.php';
 
$summa = 0;             // Startvärde
$antal = 0;
$i = 3;
while ($summa < 1000){        // Villkor
 $summa = $summa + $i;       // Förändra värdet
 $antal++;
 $i = $i + 3;
}
 
echo 'Antal tal för att summan av var tredje tal ska bli minst 1000 är: ' . $antal . '<br>';
echo 'Summan är: ' . $summa . '<br>';
 
include 'foot.php';