Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dvprog_03 [2019-12-06 16:08]
Daniel Viström
dvprog_03 [2020-09-16 08:35] (current)
Daniel Viström
Line 30: Line 30:
     echo 'tal1 är: ' . $_GET['tal1'] . '<br>';     echo 'tal1 är: ' . $_GET['tal1'] . '<br>';
  
-    if(isset($_POST['fname'], $_POST['lname'])){  // För att undvika notice-meddelanden. +    // För att undvika notice-meddelanden första gången sidan laddas används isset.  
-      echo $_POST['fname'] . ' ' . $_POST['lname'] . ' heter du.' . '<br>';+    // $_POST['fname'] och $_POST['lname'] finns först efter att man tryckt på knappen i formuläret och sidan laddats om. 
 +    if(isset($_POST['fname'], $_POST['lname'])){   
 +      echo $_POST['fname'] . ' ' . $_POST['lname'] . ' heter du <br>';
          
       if($_POST['fname'] == 'Daniel') {           // OBS! två lika med för att kolla om likhet gäller.       if($_POST['fname'] == 'Daniel') {           // OBS! två lika med för att kolla om likhet gäller.
         echo 'Ett sånt vackert namn. <br>';         echo 'Ett sånt vackert namn. <br>';
       } else {                                     // else = "annars". Utförs om inte villkoret i if-satsen är sant.       } else {                                     // else = "annars". Utförs om inte villkoret i if-satsen är sant.
-        if ($_POST['fname'!= '') {               // ! betyder "inte lika med".+        if (!empty($_POST['fname'])) {               // !empty  betyder "inte tom".
           echo 'Hej på dig ' . $_POST['fname'] . '<br>';           echo 'Hej på dig ' . $_POST['fname'] . '<br>';
         }         }