Genomgång - Inledning php

== lika med
< mindre än
<= mindre än eller lika med
> större än
>= större än eller lika med
!= inte lika med
&& och (om två villkor måste gälla samtidigt)
|| eller (om minst ett av villkoren måste gälla)


<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>php-exempel</title>
</head>
<body>
 
<?php   // Här startas php. (Enradskommentar)
 
 
/* Här ska det handla om variabler av olika typer.
  Vi tittar på heltal, decimaltal och strängar(text).
  Dessutom handlar det om villkorssatser (if).
 
  (Detta är en flerradskommentar)
*/
 
// VARIABLER
 
echo '<h1>Nu ska vi lära oss lite om variabler</h1>'; // HTML-taggar skrivs in i strängarna.
echo '<br>';    // Ny rad. 
$name1 = 'Bertil';   //string (textsträng) 
$name2 = 'Stina';
$tal1 = 5;	    // integer (heltal)
$tal2 = 7;
 
echo $name1;      // Skriver ut variabelns värde.
echo '<br>';
echo $name1 . ' & ' . $name2 . '<br>';  // String concatenation (slå ihop strängar) med punkt. Radbrytningen kan skrivas med i samma utskrift.
 
$tal1 + $tal2;        // Datorn beräknar men skriver inte ut något.
echo 'Beräkning: ' . ($tal1 + $tal2) . '<br>';   // Resultatet av en beräkning skrivs ut. OBS! Parentes omkring beräkningar inuti utskrifter så att beräkningen utförs först.
$tal3 = $tal1 + $tal2;    // Sparar resultatet i en ny variabel. OBS! Den variabel som ska innehålla resultatet ska stå först.
echo $tal3 . '<br>';
$tal3 = $tal1 . $tal2;    // cast till string för att punkt slår ihop två strängar. Slår ihop talen som om de vore strängar.
echo $tal3 . '<br>';
 
$tal4 = $tal3 / $tal2;
echo $tal4 . '<br>';    // floating-point number (decimaltal)
 
echo (int) $tal4 . '<br>'; // cast till heltal (kapar decimalerna) i utskriften.
echo $tal4 . '<br>';    // Variabelns värde har inte förändrats.
$tal4 = (int) $tal4;    // Här kapas decimalerna och sparas som det nya $tal4.
echo $tal4 . '<br>';    // Variabelns värde har förändrats.
 
$tal4 = $tal4 + 1;      // Variabelns värde ökar med ett.
echo $tal4 . '<br>';  
$tal4++;           // Ett förkortat sätt att skriva $tal4 = $tal4 + 1.
echo $tal4 . '<br>';  
 
 
// VILLKOR  
 
if (false){   // prova: true, false
 echo 'Nu skrivs det ut<br>';  //OBS! Mellan start- och slutklammer indenteras koden.
}
if ($tal1 > 5){     // Om villkoret stämmer utförs det som är mellan klamrarna (dvs texten skrivs ut).
 echo 'Tal1 är större än 5<br>';
}
if ($tal2 <= 7){
 echo 'Tal 2 är mindre än eller lika med 7<br>';
}
if ($tal3 == 57){  // OBS! Två lika-med-tecken för att testa om två saker är lika (annars görs en tilldelning)
 echo 'Tal 3 är lika med 57<br>';
}
 
// && betyder "och", dvs båda villkoren ska vara sanna för att skriva ut texten. 
if ($name1 == 'Bertil' && $name2 == 'Stina') {
 echo 'Båda villkoren är sanna.<br>';
}
 
// || betyder "eller", dvs minst ett av villkoren ska vara sant för att skriva ut texten. 
if ($tal1 == 5 || $tal2 <2) {
 echo 'Minst ena villkoret är sant.<br>';
} 
 
// ! betyder "inte", dvs det som står i parentesen ska vara falskt för att skriva ut texten.
if (!($tal1 == 6)){        // Blir samma som: if ($tal1 != 6){
 echo 'Talet är inte 6<br>'; 
}
 
if ($tal1 == 100) {
  echo '100<br>';
} else {             // else = "annars". Utförs om villkoret i if-satsen inte är sant.
  echo 'Inte 100<br>';
}
 
?>  // Här avslutas php.
</body>
</html>