Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cms [2019-04-01 07:00]
Joakim Forsgren
cms [2019-04-01 07:01]
Joakim Forsgren
Line 3: Line 3:
   * Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.   * Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
   * Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.   * Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
-Kunskapskrav+Kunskapskrav som berörs
   * Eleven beskriver webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder ett webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet.   * Eleven beskriver webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder ett webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet.