Anders Genomgång 02 - Inledning PHP & Några introuppgifter

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>php-exempel</title>
</head>
<body>
 
<?php   // Här startas php. (Enradskommentar)
 
 
 /* Här ska det handla om variabler av olika typer.
   Vi tittar på heltal, decimaltal, strängar och arrayer.
   Dessutom handlar det om villkorssatser.
 
   (Detta är en flerradskommentar)
 */
 echo '<h1>Nu ska vi lära oss lite om variabler</h1>'; // HTML-taggar skrivs in i strängarna.
 echo '<br>';    // Ny rad. 
 $name1 = '4Bertil';  //string (textsträng) 
 $name2 = '3Stina';
 $tal1 = 5;	    // integer (heltal)
 $tal2 = 7;
 
 echo $name1;
 echo '<br>';
 echo $name1 + $name2;  // cast till siffra för att det är en beräkning (cast = "byta datatyp")
 echo '<br>';
 echo $name1 . $name2;  // string concatenation (slå ihop strängar).
 echo '<br>';
 
 echo $name1 . $name2.'<br/>'; // Radbrytning kan göras på samma rad.
 echo 'Hej hej<br/>';
 
 $tal3 = $tal1 + $tal2; // skapar ny variabel innehållande ett heltal som blir summan av de två talen.
 echo $tal3;
 echo '<br>';
 $tal3 = $tal1 . $tal2; // cast till string för att punkt slår ihop två strängar.
 echo $tal3 . '<br>';
 
 echo 'Beräkning: ' . ($tal3 + $tal2) . '<br>';   // OBS! Parentes. Varför?
 
 $tal4 = $tal3 / $tal2;
 echo $tal4 . '<br>';    // floating-point number (decimaltal)
 
 echo (int) $tal4 . '<br>'; // cast till heltal (kapar decimalerna) i utskriften.
 $tal4 = (int) $tal4;   // Här kapas decimalerna och sparas som det nya $tal4.
 echo $tal4 . '<br>';
 
 
 
 if (false){   // prova: true, false
	echo 'Nu skrivs det ut<br>';
 }
 if ($tal1 > 5){     // Om villkoret stämmer utförs det som är mellan klamrarna (dvs texten skrivs ut).
  echo 'Tal1 är större än 5<br>';
 }
 if ($tal2 <= 7){
  echo 'Tal 2 är mindre än eller lika med 7<br>';
 }
 if ($tal3 == 57){  // OBS! Två lika-med-tecken för att testa om två saker är lika (annars görs en tilldelning)
  echo 'Tal 3 är lika med 57<br>';
 }
 
 // && betyder "och", dvs båda villkoren ska vara sanna för att skriva ut texten. 
 if ($name1 == '4Bertil' && $name2 == '3Stina') {
    echo 'Nu skrivs det ut 1<br>';
 }
 
 // || betyder "eller", dvs minst ett av villkoren ska vara sant för att skriva ut texten. 
 if ($tal1 == 5 || $tal2 <2) {
  echo 'Nu skrivs det ut 2<br>';
 } 
 
 // ! betyder "inte", dvs det som står i parentesen ska vara falskt för att skriva ut texten.
 if (!($tal1 == 6)){
	echo 'Nu skrivs det ut 3<br>'; 
 } 
?>
</body>
</html>

Utgå från följande kod: (Kopiera koden nedan eller ladda ner koden i denna zip-fil)

<!DOCTYPE html>
<!-- PHP uppgifter -->
<html lang="sv">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>PHP Introuppgifter</title>
</head>
<body>
<?php
 
$tal1 = 27;   // Ändra till andra tal för att testa din kod.
$tal2 = 33;   // Ändra till andra tal för att testa din kod.
$text = 'text'; // Ändra till en annan textsträng för att testa din kod.
 
 
?>
</body>
</html>

1. Gör en sida som skriver ut en text om tal1 är större än tal2. Lägg sedan till kod som skriver ut text om tal1 är:
mindre än tal2.
lika med tal2.
inte lika med tal2.

2. Ladda upp en bild på er server, t.ex. via WinSCP. Gör en sida som visar denna bild om variabeln text är lika med någon viss textsträng.

3. Här finns bilder på olika tärningsutfall. (Bilder) Gör en sida som visar samma utfall som variabeln tal1 om tal1 har värdet 1-6. Fördjupning: Ta istället reda på hur man genererar slumptal i php och låt sidan slumpa ett tärningsutfall mellan 1-6.

4. Extrauppgift Kolla upp på t.ex. php.net hur man gör för att testa om en viss variabel innehåller en viss textsträng. Gör en sida som visar en bild om variabelns text innehåller bokstaven 'i'.