Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mockingbird [2012-08-31 10:42]
Joakim Forsgren
mockingbird [2017-09-01 14:54] (current)
Line 7: Line 7:
 **Redovisning:​** När du är klar skall du dela ditt projekt med mig (jf@oedu.se). Jag skall kunna redigera i projektet. **Redovisning:​** När du är klar skall du dela ditt projekt med mig (jf@oedu.se). Jag skall kunna redigera i projektet.
  
-Exempel på en förstasida och en annan sida gjorda i mockingbird.\\+Exempel på en förstasida och undersida ​gjorda i mockingbird.\\
 {{::​mock_firstpage.png?​100|}}{{::​mock_sid2.png?​100|}} {{::​mock_firstpage.png?​100|}}{{::​mock_sid2.png?​100|}}