Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mattias_projekt [2020-03-26 11:39]
Mattias Hamberg [Kravspecifikation]
mattias_projekt [2020-04-20 12:30] (current)
Mattias Hamberg [Matris]
Line 51: Line 51:
 ==== Matris ==== ==== Matris ====
 ^ E ^ C ^ A ^ ^ E ^ C ^ A ^
-| Eleven upprättar en enkel projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt i samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och omfattar någon av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. | Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla skript . Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten. | Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt och reviderar den vid behov . Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven diskreta domskript ​. Eleven bearbetar med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. |+| Eleven upprättar en enkel projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt i samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och omfattar någon av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. | Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla skript . Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten. | Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt och reviderar den vid behov . Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Eleven bearbetar med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. |
 | Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med begränsade tester. Eleven testar produkten i någon webbläsare. Eleven testar också produkten på någon plattform och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. | Eleven testar produkten i några webbläsare. Eleven testar också produkten på några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. | Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med omfattande tester. Eleven testar produkten i flera webbläsare. Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida . Dessutom bygger eleven en webbplats som med gott resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. | | Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med begränsade tester. Eleven testar produkten i någon webbläsare. Eleven testar också produkten på någon plattform och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. | Eleven testar produkten i några webbläsare. Eleven testar också produkten på några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. | Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med omfattande tester. Eleven testar produkten i flera webbläsare. Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida . Dessutom bygger eleven en webbplats som med gott resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. |
 | När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven för dessutom enkla resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. | När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. | När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras . Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven använder med säkerhet terminologi inom området. | | När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven för dessutom enkla resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. | När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. | När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras . Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven använder med säkerhet terminologi inom området. |