Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
mattias_blogg [2020-02-03 15:11]
Mattias Hamberg [Matris]
mattias_blogg [2020-02-03 15:13]
Mattias Hamberg [CMS]
Line 13: Line 13:
  
 ==== CMS ==== ==== CMS ====
-Ett CMS är en ganska stor mängd redan färdig kod som ger dig funktioner som att logga in, skapa, redigera och ta bort innehåll samt visa detta innehåll för en besökare.+Ett CMS är en stor mängd redan färdig kod (i detta fall PHP) som ger dig funktioner som att logga in, skapa, redigera och ta bort innehåll samt visa detta innehåll för en besökare.
  
 Några av de mest populära CMS:en som både är gratis och skrivna i PHP är: Några av de mest populära CMS:en som både är gratis och skrivna i PHP är: