Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
git_3 [2019-09-06 13:11]
Joakim Forsgren
git_3 [2019-09-06 13:11] (current)
Joakim Forsgren
Line 62: Line 62:
 c. Lägg till filen med git add, commita och kör push.\\ c. Lägg till filen med git add, commita och kör push.\\
 d. Om det inte går och köra git push - lös problemen och se till att det går att pusha.\\ d. Om det inte går och köra git push - lös problemen och se till att det går att pusha.\\
-e. repetera a-d för alla medlemmar.\\+e. Repetera a-d för alla medlemmar.\\
 f. Alla kör ''git pull''\\ f. Alla kör ''git pull''\\
 g. Alla kör ''git tree'' kolla hur hur det ser ut och fundera på varför.\\ g. Alla kör ''git tree'' kolla hur hur det ser ut och fundera på varför.\\