Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
font_awesome_svg [2019-01-17 16:20]
Joakim Forsgren
font_awesome_svg [2019-01-17 16:20] (current)
Joakim Forsgren
Line 8: Line 8:
 Efter genomgång ska ni gå igenom alla steg fram till och med **Layering, Text, & Counters** och ni börjar [[https://​fontawesome.com/​how-to-use/​on-the-web/​referencing-icons/​basic-use|här]]. Efter genomgång ska ni gå igenom alla steg fram till och med **Layering, Text, & Counters** och ni börjar [[https://​fontawesome.com/​how-to-use/​on-the-web/​referencing-icons/​basic-use|här]].
  
-Skulle ni bli klara med detta kan ni jobba vidare med det gamla sättet att lägg in ikoner. Man kan hamna i lägen där man inte har någon möjlighet att påverkar markupen som sidan har. Då finns det sätt att få di ikoner ​bara via CSS.+Skulle ni bli klara med detta kan ni jobba vidare med det gamla sättet att lägg in ikoner. Man kan hamna i lägen där man inte har någon möjlighet att påverkar markupen som sidan har. Då finns det sätt att få dit ikoner via enbart ​CSS.
 Börja [[https://​fontawesome.com/​how-to-use/​on-the-web/​advanced/​css-pseudo-elements|här]]. Börja [[https://​fontawesome.com/​how-to-use/​on-the-web/​advanced/​css-pseudo-elements|här]].