Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

extrauppgifter_2 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Extrauppgifter i Programmering A kap 2 ======
 +**OBS! \\
 +Spara uppgifterna som e1.cpp, e2.cpp, ... i en mapp som du döper till e2.
 +**
 +
 +1.
 +Skriv ett program där man:\\
 +Matar in ett 3-siffrigt tal och skriver ut det i omvänd ordning.
 +  Exempel på körning:
 +  Du angav: 267
 +  Siffrorna i omvänd ordning : 762
 +tips: Använd dig av heltalsdivision (% och /)
 +
 +2. 
 +Räkna åt Ingemar (Problem taget ur Forskning och framsteg)
 +Ingemar är bonde. På sin gård har han kycklingar och kaniner. ​
 +Allt som allt finns 50 huvuden och 140 ben hos djuren. ​
 +Hur många kycklingar och hur många kaniner har Ingemar? ​
 +
 +Lämplig utskrift från ditt program:
 +  Svar: 30 kycklingar och 20 kaniner.
 +
 +3.
 +Skriv ett program som frågar efter x-led och y-led och sedan presenterar följade:\\
 +Några ex.
 +  x-led: 4
 +  y-led: 2
 +  XOXO
 +  OXOX
 +  ​
 +  x-led: 5
 +  y-led: 2
 +  XOXOX
 +  OXOXO
 +  ​
 +  x-led: 3
 +  y-led: 4
 +  XOX
 +  OXO
 +  XOX
 +  OXO
 +  ​
 +  x-led: 4
 +  y-led: 4
 +  XOXO
 +  OXOX
 +  XOXO
 +  OXOX
 +
 +4. 
 +Gör ett program som skiver ett bråk mindre än 1 på decimalform.
 +Obs! Ni skall räkna ut varje decimal typ kortdivision eller liggande stolen.\\
 +1/8 blir 0,125 \\
 +3/7 blir 0,​428571428571428571428571428571...(Här ska programmet fastna i en evighetsloop). \\
 +1/3 blir 0,​333333...(Här ska programmet fastna i en evighetsloop).\\
 +Tips! Läs om heltalsdivision och om hur operatorerna / och % fungerar.\\
 +
 +
 +5.
 +Extrauppgift (Vänta med denna tills vi har gått igenom fält)
 +41, 5, 26, 2, 88, 9, 38, 67, 14, 30, 25, 44, 11, 94, 58
 +Du skall lägga ihop tre av talen ovan så att summan blir hundra.
 +Försök att skriva ett program som löser uppgiften åt dig.
 +
 +Testa att ändra tex talet 5 till en 4. Vad blir det för skillnad?
 +
 +6.
 +Tag ett tresiffrigt tal (tex. 200), vänd det
 +baklänges (002) och
 +multiplicera sedan de två talen. 200*002=400
 +om resultatet är en kvadrat så skall det skrivas ut.
 +400 är ett exempel på ett tal som är en
 +kvadrat (20^2=400)
 +Skriv ett program som finner alla tresiffriga tal med denna egenskap.
 +
 +7.
 +En palindrom är en siffer- eller textrad som är sådan att den blir samma om man läser den framlänges eller baklänges.,​ t.ex. 12321, 55555, 45554, 11611. Skriv ett program som läser in ett femsiffrigt tal och avgör om det är en palindrom. (Tips: använd heltalsdivision för att dela upp talet i separata siffror.)
 +
 +8.
 +Tre heltal som fungerar som sidor i en rätvinklig triangel kallas för en pythagoreisk trippel, t.ex. 3 , 4 och 5. Hitta alla pythagoresiska tripplar för sida1, sida2 och hypotenusa där inget av talen är större än 500. (Tips: använd tre nästlade for-loopar som testar alla möjligheter.)
 +
 +9.
 +Skriv ett program som läser in ett heltal (maximalt 2 000 000 000) och avgör om det är en palindrom. Får ej lösas med hjälp av strängar.