Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
css_menu [2012-09-12 08:11]
Joakim Forsgren
css_menu [2017-09-01 14:54] (current)
Line 9: Line 9:
 Kör du fast får du söka hjläp via nätet, du är den som kan mest om CSS på din arbetsplats så det finns ingen att fråga. Kör du fast får du söka hjläp via nätet, du är den som kan mest om CSS på din arbetsplats så det finns ingen att fråga.
  
-Dina HTML kod skall vara validerad som HTML5 och din CSS skall också vara validerad.\\+HTML koden skall vara validerad som HTML5 och CSS:en skall också vara validerad.\\
   * HTML [[http://​validator.w3.org/​|validering]]\\   * HTML [[http://​validator.w3.org/​|validering]]\\
   * CSS  [[http://​jigsaw.w3.org/​css-validator/​|validering]]\\   * CSS  [[http://​jigsaw.w3.org/​css-validator/​|validering]]\\