Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
checkbox-radio-trix [2017-11-30 15:31]
Joakim Forsgren
checkbox-radio-trix [2017-11-30 15:32] (current)
Joakim Forsgren
Line 68: Line 68:
 Krav på denna uppgift är att content ska se ur så här:<​code CSS>​content:​ "";</​code>​ Krav på denna uppgift är att content ska se ur så här:<​code CSS>​content:​ "";</​code>​
 **Tips!** Ni kan använda "​markupen"​ från [[font-awesome|denna uppgift]] **Tips!** Ni kan använda "​markupen"​ från [[font-awesome|denna uppgift]]
 +
 1. Fixa checkboxar som går att styla med CSS, gör de snygga och se till att ni har koll på vad ni gör. 1. Fixa checkboxar som går att styla med CSS, gör de snygga och se till att ni har koll på vad ni gör.