Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bildformat1 [2020-01-27 12:53]
Mattias Hamberg
bildformat1 [2020-01-27 12:54] (current)
Mattias Hamberg [Skriv en kort rapport som innehåller följande steg:]
Line 27: Line 27:
 Skicka in rapporten. Skicka in rapporten.
  
-**Extra klurigt**//+**Extra klurigt**\\
 Den som vill får skriva sin rapport i markdown-format (.md). Läs mer om Markdown-filer på: https://​www.markdownguide.org/​. I annat fall går det utmärkt att skriva i Words eller motsvarande ordbehandlare. Den som vill får skriva sin rapport i markdown-format (.md). Läs mer om Markdown-filer på: https://​www.markdownguide.org/​. I annat fall går det utmärkt att skriva i Words eller motsvarande ordbehandlare.
- 
- 
-<php> 
-/* 
-<​code>​ 
-    4269  2 feb 15.46 color_8.png 
-   ​17241 ​ 2 feb 15.48 color.jpg 
-    4698  2 feb 15.47 color.png 
- ​3025476 ​ 2 feb 15.45 color.tif 
-  424367 ​ 2 feb 15.52 jmi_1000px_8.png 
-  146849 ​ 2 feb 15.52 jmi_1000px.jpg 
- ​1706906 ​ 2 feb 15.51 jmi_1000px.png 
- ​3037464 ​ 2 feb 15.50 jmi_1000px.tif 
-18263588 ​ 2 feb 15.11 jmi.tif 
-</​code>​ 
-*/ 
-</​php>​