Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webbutv_04 [2018-09-07 10:52]
Joakim Forsgren
webbutv_04 [2018-09-07 10:53] (current)
Joakim Forsgren
Line 40: Line 40:
  
 ==== Inlämning ==== ==== Inlämning ====
-Du skall lämna in ditt css-dokument style.css. 
- 
 Om du vill använda bilder utöver det som är givet, som bakgrunder för olika element måste dessa bilder länkas in ifrån CSS-dokumentet. Du måste då också packa ihop CSS-filen samt dessa bilder i en zip-fil. Här är kravet att dessa bilder skall placeraras i style-mappen,​ d.v.s. samma mapp som css-filen ligger i.  Om du vill använda bilder utöver det som är givet, som bakgrunder för olika element måste dessa bilder länkas in ifrån CSS-dokumentet. Du måste då också packa ihop CSS-filen samt dessa bilder i en zip-fil. Här är kravet att dessa bilder skall placeraras i style-mappen,​ d.v.s. samma mapp som css-filen ligger i.