Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vektor [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Uppgift på vector ======
 +
 +Skriv ett program som frågar efter ett tal, det skall sedan slumpas så många heltal mellan -500 och 500 som lagras i en vector. Du skall sedan gå igenom din vector och kolla följade saker:
 +  *Antal positiva tal
 +  *Antal negativa tal
 +  *Antal 0:or
 +  *Det största talet
 +  *Det minsta talet
 +  *Summan av alla tal
 +  *Medelvärdet av alla tal
 +  *Visa alla slumpade tal
 +  *Du skall presentera resultatet