Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
u3_databaser [2012-10-16 09:28]
Joakim Forsgren
u3_databaser [2017-09-01 14:54] (current)
Line 29: Line 29:
 4. Om du vill veta hur mycket pengar det finns av valutan Kr. Hur ser frågan ut? 4. Om du vill veta hur mycket pengar det finns av valutan Kr. Hur ser frågan ut?
  
-Det finns en tabell som heter datum\\+Det finns en tabell som heter **Datum**.\\
 Om åäö inte funkar sätt till UTF8: Om åäö inte funkar sätt till UTF8:
 <code sql>SET NAMES utf8</​code>​ <code sql>SET NAMES utf8</​code>​