Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
u1_progc [2010-10-20 13:45]
Joakim Forsgren
u1_progc [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
 Ni skall ju också läsa Prog C - och där handlar det om att kunna programmera objektorienterat. Ni skall ju också läsa Prog C - och där handlar det om att kunna programmera objektorienterat.
 Här kommer några exempel på klasser och hur man kan använda dem. Här kommer några exempel på klasser och hur man kan använda dem.
 +Det kan från början vara svårt att förstå varför klasser är bra men ska man jobba med ett större projekt kan det vara till stor nytta.
  
 === Databasen === === Databasen ===