Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tre_i_rad [2017-04-28 13:36]
Joakim Forsgren [Tips]
tre_i_rad [2017-09-01 14:54] (current)
Line 27: Line 27:
   * Försök att få igång en prototyp först, tex kan ni börja med att API:et bara slumpar fram olika uppställningar med olika status för att se att man kan rita upp de svar man får.   * Försök att få igång en prototyp först, tex kan ni börja med att API:et bara slumpar fram olika uppställningar med olika status för att se att man kan rita upp de svar man får.
   * Fundera på vad man måste göra från början och vad man kan vänta med.   * Fundera på vad man måste göra från början och vad man kan vänta med.
- +  * Tidsbrist gör att det finns lite mer hjälp här: [[ttt_code_mm]]
-[[ttt_code_mm]]+