Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2011-10-23 20:08]
Joakim Forsgren
todo [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
   * <​html>&​radic;</​html>​ Lära oss flytta databaser, för att ni skall kunna jobba på er egen dator.   * <​html>&​radic;</​html>​ Lära oss flytta databaser, för att ni skall kunna jobba på er egen dator.
   * <​html>&​radic;</​html>​Göra så att dropbox tar backup av era php-uppgifter och andra skolarbeten.   * <​html>&​radic;</​html>​Göra så att dropbox tar backup av era php-uppgifter och andra skolarbeten.
-  * Hämta alla uppgifter som ni gjorde förra året och lägg dem på ett ställe så att dropbox tar backup på dem.+  * <​html>&​radic;</​html>​Hämta alla uppgifter som ni gjorde förra året och lägg dem på ett ställe så att dropbox tar backup på dem.
   * Sätt upp en public key så att du kommer åt freetux utan lösenord.   * Sätt upp en public key så att du kommer åt freetux utan lösenord.
   * <​html>&​radic;</​html>​ Lära sig montera och avmontera freetux (via sshfs) - lägg gärna in i .bash_aliases   * <​html>&​radic;</​html>​ Lära sig montera och avmontera freetux (via sshfs) - lägg gärna in i .bash_aliases