Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
stack_rpn [2011-03-18 13:38]
Joakim Forsgren
stack_rpn [2017-09-01 14:54] (current)
Line 35: Line 35:
 $s->​Top() ​       // returnerar det översta i stacken $s->​Top() ​       // returnerar det översta i stacken
 $s->​Push($item) ​ // Lägger in $item överst i stacken $s->​Push($item) ​ // Lägger in $item överst i stacken
-$->​Size() ​       // returnerar hur många som finns i stacken+$s->​Size() ​       // returnerar hur många som finns i stacken
 $s->​IsEmpty() ​   // returnerar true om stacken är tom $s->​IsEmpty() ​   // returnerar true om stacken är tom
 $s->​PrintStack() // Skriver ut stacken, brukar inte finnas men ni kommer att behöva den. $s->​PrintStack() // Skriver ut stacken, brukar inte finnas men ni kommer att behöva den.
Line 55: Line 55:
 </​code>​ </​code>​
  
-Ett körbart [[http://www2.park.se/​~jf/​ex/​rpn_calc.exe|program]] eller  [[http://www2.park.se/​~jf/​code/​rpn.php|web]] för att bättre förstå hur din räknare skall funka.+Ett körbart [[http://student.oedu.se/​~jf/​ex/​rpn_calc.exe|program]] eller  [[http://student.oedu.se/​~jf/​code/​rpn.php|web]] för att bättre förstå hur din räknare skall funka.
  
 En sida [[http://​www.calculator.org/​rpn.html|Reverse Polish Notation]] med lite mer info. En sida [[http://​www.calculator.org/​rpn.html|Reverse Polish Notation]] med lite mer info.