Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rapport_sprak [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Språk i rapporterna ======
  
 +Oberoende av uppsatsens nivå ska språket alltid vara enkelt, rakt och korrekt. Det bör inte vara byråkratiskt,​ men får å andra sidan inte heller vara för barnsligt eller för talspråksmässigt. Det är svårt ​ att ge allmänna råd om den ”rätta” språkstilen. Ta hjälp av kompisar, lärare, etc.  Använd stavningskontrollen för att undvika enkla misstag!
 +
 +Undvik uttryck som ”man gör...” eller ”många anser...”. Det intressanta är  vem som gör eller anser något. Ofta skrivs rapporter i passiv form där man lägger till ett ”s” efter verbet, tex ”Äldre personer med rollator studerades när de var på väg till affären”. Det är dock fullt tillåtet att skriva i jag-form och kan ofta vara en fördel när man eftersträvar tydlighet i vad som är författarens egna val, slutsatser eller tolkningar. Det är alltså helt korrekt att skriva ”Jag har av den orsaken valt följande definition…”. Däremot är det oftast otillåtet att skriva ”jag tycker...”. Att skriva vetenskapligt är  att presentera egna underbyggda ståndpunkter och tolkningar, inte tyckanden, även om skillnaden ibland kan vara hårfin. En lösning kan vara att redovisa sitt antagande och därefter tillåta sig ett tyckande, t ex ”Om vi antar att de intervjuade hade kännedom om vilka följderna kunde bli, måste deras agerande ses som modigt.” ​
 +
 +Förutsätt att din läsare har ungefär samma akademiska kunskapsnivå som du själv men saknar kunskaper inom just det ämne du behandlar. Att förklara självklarheter kan ibland verka onödigt, men är ett sätt att undvika ​ glapp i framställningen. Förklaringarna får däremot inte bli till långa återberättande passager som om du skrev en lärobok.