Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
psp2 [2010-10-28 14:31]
Joakim Forsgren
psp2 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 11: Line 11:
 Tips: Det svåraste att fixa är ljus, det kan därför vara bra ta alla kort i samma ljus... Tips: Det svåraste att fixa är ljus, det kan därför vara bra ta alla kort i samma ljus...
  
-För er som är på APU så skickar ni in det färdiga resultatet, ni behöver inte visa mig någon skiss men tänk på att uppfylla alla krav.+För er som är på APU så skickar ni in det färdiga resultatet, ni behöver inte visa mig någon skiss men tänk på att uppfylla alla krav. Ni skall skicka in filen som en *.jpeg fil på max 1MB.